Euroopan parlamentin jäsen Martin Hojsík haluaa kunnianhimoisemman EU:n metaaniasetuksen

Metaani, Sääntely ja standardit,
Martin Hojsík
Aeromon Emission Measurement

EU:n uusi metaaniasetus on harppaus eteenpäin. Metaanipäästöihin erikoistuneen Euroopan parlamentin jäsenen Martin Hojsíkin mukaan ehdotuksessa on kuitenkin vielä useita avoimia kysymyksiä.

EU:n toimielimet tarkastelevat parhaillaan Euroopan komission ehdotusta uudeksi metaaniasetukseksi. Se on ensimmäinen kattava EU:n lainsäädäntö, jossa asetetaan selkeät velvoitteet ja aikataulut metaanivuodon seurannalle ja korjaamiselle ja kielletään myös rutiininomainen metaanin poisto ja soihdutus energia-alalla.

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti neuvottelevat ja hyväksyvät asetuksen. EP:n valiokuntien odotetaan äänestävän EP:n mietinnöstä tammikuussa 2023, minkä jälkeen täysistunnossa äänestetään EP:n lopullisesta kannasta. EU:n jäsenvaltiot voivat edetä nopeammin EU:n neuvostossa ja sopia kantansa asetukseen ennen EP:tä.

Martin Hojsík
MEP Martin Hojsík

Martin Hojsík on slovakialainen Euroopan parlamentin jäsen. Hän kuuluu Renew Europe -ryhmään, joka on liberaali ja Eurooppa-myönteinen poliittinen ryhmä. Vaikka Hojsík suhtautuu ehdotukseen myönteisesti, hän on havainnut useita heikkouksia, jotka olisi korjattava nyt, kun EU:n toimielimet käsittelevät asetusehdotusta.

Parempi kattavuus EU:n ulkopuolelle

”Yksi suurimmista heikkouksista on maantieteellinen kattavuus”, Hojsík sanoo. EU tuo 70 prosenttia kivihiilestä, 97 prosenttia öljystä ja 90 prosenttia fossiilisesta kaasusta. Euroopan komission mukaan 75-90 prosenttia EU:n energiankulutukseen liittyvistä metaanipäästöistä syntyy EU:n rajojen ulkopuolella.

”Siksi meidän on varmistettava sääntelyn vastaavuus kaikelle EU:ssa kulutettavalle fossiiliselle energialle”, Hojsík jatkaa. ”Tuontia koskevat avoimuussäännökset ovat hyvä askel eteenpäin, mutta ne eivät riitä varmistamaan metaanipäästöjen vähentämistä koko toimitusketjussa. Emme voi sivuuttaa ja jättää suurinta osaa EU:n kulutukseen liittyvistä metaanipäästöistä käsittelemättä.”

Sano kyllä parhaalle, herkimmälle ja tarkimmalle teknologialle.

Hojsík on myös huolissaan siitä, kuinka ajantasainen asetus on: ”Meidän on varmistettava, että asetus on riittävän joustava, jotta sitä voidaan mukauttaa nopeasti ja hyödyntää tulevaa innovatiivista teknologiaa, jonka odotetaan tuottavan ympäristöhyötyjä ja kustannusten alentamista, koska se mahdollistaa parhaiden, herkimpien ja tarkimpien teknologioiden käytön.” Hojsík on myös huolissaan siitä, kuinka ajantasainen asetus on.

Päästöjen tarkkailuun liittyvä teknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosina.

”Komission ehdotus, jossa raja-arvoksi asetetaan 500 miljoonasosaa (ppm), johtaisi vanhentuneen teknologian käyttöön”, Hojsík toteaa.

Nopeampi toteutus

”Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä heikkoutena on myös se, että parhaan seuranta- ja raportointistandardin käyttöönotto on hidasta, sillä se on jäljessä OGMP 2.0:sta, johon monet eurooppalaiset yritykset ovat jo sitoutuneet. Aikataulua on aikaistettava.”

EU on luvannut ottaa johtavan aseman maailmanlaajuisissa ilmastotoimissa.

”Siksi tarvitsemme vahvoja säännöksiä, jotta voimme täyttää EU:n maailmanlaajuisen metaanisitoumuksen mukaiset sitoumukset tai mennä pidemmälle”, Hojsík kehottaa.

Nopea korjaaminen

Hojsík seuraa tiiviisti metaanilainsäädäntöä. Renew Europe on nimennyt hänet varjoesittelijäksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE) sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa (ENVI) energia-alan metaanipäästöjen vähentämistä koskevan asetuksen osalta. Varjoesittelijä on Euroopan parlamentin jäsen, joka valvoo asiaa tai EP:n mietintöä muun poliittisen ryhmän kuin esittelijän puolesta. Hojsíkilla on selkeä visio ehdotuksen kehittämisestä.

”Tason 5 mittausten ja raportoinnin käyttöä olisi sovellettava OGMP 2.0:n mukaisesti, jonka mukaan taso 5 saavutetaan noin vuonna 2023 käytössä olevien omaisuuserien osalta ja noin vuonna 2025 muiden kuin käytössä olevien omaisuuserien osalta. Nykyinen energiakriisi ja pitkän aikavälin ilmastokriisi edellyttävät, että kaasuvuotoja rajoitetaan nopeasti.”

”Lisäksi meidän olisi varmistettava, että kaikki vuotavat osat korjataan tai vaihdetaan mahdollisimman pian. Välittömien toimien toteuttamisesta pitäisi olla vain rajoitettuja poikkeuksia; esimerkiksi silloin, kun komponentteja ei ole saatavilla, tai jos havaitun vuodon läheisyydessä olevan henkilöstön tai muiden ihmisten turvallisuus on vakavasti vaarassa.”

Vuotavien putkistojen korjaaminen säästää rahaa

Hojsík huomauttaa myös, että yritysten on taloudellisesti järkevää rajoittaa vuotoja, etenkin kun otetaan huomioon kaasun nykyiset korkeat hinnat.

”Metaanilla on kaupallista arvoa: talteenotetun metaanin lisäarvo voidaan usein muuttaa suoraan rahaksi. Jopa Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) vahvistaa, että päästöjen vähentäminen voi johtaa taloudellisiin säästöihin tai se voidaan toteuttaa alhaisin kustannuksin”, hän korostaa.

Vaikka useat yritysryhmät vaativat joustavampaa aikataulua vuotojen havaitsemista ja korjaamista varten ja vaativat korkeampia kynnysarvoja vuotojen havaitsemiselle, Hojsík toteaa, että useat ryhmät ovat menossa päinvastaiseen suuntaan.

”On yritysryhmiä, jotka ymmärtävät kaikki mahdollisuudet, joita kaasun säästäminen ja teknologisen kehityksen kannustaminen Euroopassa tarjoavat.”

Aeromon toimitusjohtajan Maria Kuosan kommentti

Three Aeromon Field Engineers posing for the camera.

Euroopan unioni pyrkii tärkeään tavoitteeseen vähentää merkittävästi metaanipäästöjään. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin mukaan metaani on kasvihuonekaasuna 82,5 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi 20 vuoden aikajänteellä. Se aiheuttaa 25 prosenttia ilmaston lämpenemisestä. Metaanipäästölähteiden tunnistaminen, määrittäminen ja minimointi koko energiateollisuudessa on ratkaisevan tärkeää, jotta EU:n ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

EU:n uudessa metaaniasetusehdotuksessa on kuitenkin vielä useita avoimia kysymyksiä. Ne olisi korjattava nyt, kun Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pyrkivät hyväksymään kiireellisesti tarvittavan uuden lainsäädännön.

EU:n on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa tahattomien päästöjen minimoimiseksi. Komissio on perustanut ehdotuksensa teknologisiin rajoituksiin, joita ei enää ole. Metaanin havaitsemisteknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosina, ja saatavilla on nyt parempia laitteita ja menetelmiä. Suuret teolliset toimijat ovat testanneet ja soveltaneet uusia ratkaisuja, joten ne ovat osoittautuneet hyväksi.

Nykyisessä ehdotuksessa yli 500 miljoonasosaa (ppm) ylittävät vuodot on korjattava lyhyellä varoitusajalla. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että asetukseen sisältyy vaatimus kaikkien havaittujen vuotojen korjaamisesta kohtuullisessa ajassa. Komissio olettaa, että optisella kaasukuvantamisjärjestelmällä (OGI-kameralla) voidaan havaita halutulla luotettavuudella vain 500 ppm:n vuotoja. Vaikka OGI on arvokas ja hyödyllinen tekniikka, nykyaikainen haistelutekniikka havaitsee jo huomattavasti pienemmät vuodot laitosalueella.

On ratkaisevan tärkeää, että asetukseen sisältyy vaatimus kaikkien havaittujen vuotojen korjaamisesta kohtuullisessa ajassa. Pienistä vuodoista voi tulla nopeasti suuria vuotoja, mutta ne voidaan ehkäistä asianmukaisella seurannalla. Koko teollisuusalue olisi myös mitattava kokonaan, myös vaikeapääsyiset paikat, ja ylhäältä alaspäin tai tuotantolaitoksen tasolla tehtävissä mittauksissa olisi käytettävä kynnysarvona massavirtaa eikä pitoisuusarvoja, kuten nyt ehdotetaan.

Luotettavaa kvantifiointia varten on jo olemassa tekniikkaa, ja nyt on aika käyttää sitä laajemmassa mittakaavassa. Uuden EU:n asetuksen olisi heijastettava parantuneita valmiuksiamme.